Blackbox4.0

Macro Vocab Essentials: Yield Curve / เส้นผลตอบแทน

Yield Curve หรือ เส้นผลตอบแทน คือ เส้นของผลตอบแทนในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน เป็นตัวสะท้อนความรู้สึกของนักลงทุนที่มีต่อความเสี่ยงในการลงทุน #พันธบัตร รัฐบาล เนื่องจาก #พันธบัตร เป็นตราสารหนี้ที่มีกรอบเวลาการลงทุนที่หลากหลาย เช่น พันธบัตรระยะสั้น ลงทุนบนกรอบเวลาไม่เกิน 1 ปี พันธบัตรอายุ 2 ปี 5 ปี 10 ปี ไปจนถึง 30 ปี เป็นต้น ดังนั้นตลาดจึงสามารถมีมุมมองผลตอบแทนที่แตกต่างออกไปตามระยะเวลาพันธบัตร และเนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลที่ขึ้นอยู่กับการเติบโตของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ จึงพลอยทำให้ Yield Curve เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้เห็นภาพความคาดหวังต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคตได้ ทั้งนี้ ลักษณะของ Yield Curve สามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้  Pic Cr. : colotrust.com  Normal Yield Curve  Yield Curve ในสภาวะปกติ เนื่องจากนักลงทุนมองเรื่องความเสี่ยงตามระยะเวลาการลงทุน ดังนั้น ในยามปกติ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรระยะสั้น จะต่ำกว่าพันธบัตรระยะยาว  Flat...

This content is for Monthly Membership and Yearly Membership members only.
Login Join Now
Scroll to Top